Default Header Image

Colaborare internațională

 

mapa

 

 MISIUNEA ȘI FUNCȚIILE 

Stabilirea legăturilor şi iniţierea tratativelor de încheiere ale Acordurilor de colaborare cu Universităţi, instituţii medicale, alte instituţii şi organizaţii de peste hotarele Republicii Moldova, identificarea şi propunerea posibilităţilor de realizare a activităţilor planificate în cadrul Acordurilor bilaterale semnate, precum şi elaborarea, monitorizarea şi gestionarea proiectelor şi programelor de formare, cercetare şi dezvoltare instituţională reprezintă unul din obiectivele de bază a DREIE.

În vederea realizării obiectivului său, departamentul are următoarele funcţii şi atribuţii:
• analiza şi înaintarea propunerilor de dezvoltare strategică a Universităţii, conform domeniului de activitate, în corespundere cu Politica Naţională de Sănătate, Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate în perioada 2011-2017 şi Strategia de Dezvoltare a IP USMF „Nicoale Testemiţanu” în perioada 2011-2020;
• studierea necesităţilor sistemului de învăţământ medical superior din Republica Moldova şi orientarea activităţilor de cooperare cu partenerii USMF în conformitate cu aceste necesităţi;
• stabilirea, menţinerea, dezvoltarea şi coordonarea parteneriatelor de colaborare cu instituţiile de învăţământ medical superior şi spitaliceşti de peste hotare în vederea identificării resurselor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de cooperare de interes comun, precum şi căutarea fondurilor externe pentru susţinerea activităţilor de instruire, cercetare şi dezvoltare;
• consultarea studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, cercetătorilor şi colaboratorilor IP USMF “Nicolae Testemiţanu” în iniţierea şi aplicarea la proiecte şi programe internaţionale de stagii de formare şi de cercetare ştiinţifică, concursuri şi conferinţe internaţionale;
• menţinerea relaţiilor cu reprezentanţele organizaţiilor internaţionale (UNESCO, OMS, UNICEF, SOROS, etc.) şi cu Agenţiile de Dezvoltare, reprezentanţe ale ţărilor cu economii avansate în Republica Moldova (AUF, DAAD, ADCE, Alianţa Franceză etc.);
• organizarea şi asistarea vizitelor delegaţiilor de peste hotare;
• organizarea şi participarea la selectarea persoanelor competente pentru participarea la proiectele şi programele de colaborare universitară şi instituţională internaţională;
• asigurarea coordonării activităţii Universităţii cu organele de resort ale Republicii Moldova în problemele de cooperare internaţională;
• diseminarea informaţiei către subdiviziunile Universităţii cu privire la apelurile şi posibilităţile noi pentru aplicare de proiecte de formare sau stagii în cadrul cooperărilor bilaterale (pagina web a USMF, panourile publicitare, telefon, email-uri, SIMU, etc.).

 

Parteneriatele USMF cu instituțiile internaționale: parteneriate.pdf